กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
317
เดือนนี้
1,717
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
36,726
ปีที่แล้ว
0
 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

นางสาวแสงเดือน เขียวฉอ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นางรวีวรรณ จันทร์จริยากุล
ครูผู้สอน

นางสำเริง พิมพ์พันธุ์
ครูผู้สอน

นางสุวิมล จำปาสัก
ครูผู้สอน

นางนันทวัน บุญชุ่ม
ครูผู้สอน

นางสาวอรภัสสร์ โพธิไพจิตร
ครูผู้สอน

นางกัญญาภัทร คำภีภาค
ครูผู้สอน

นายธนพัฒน์ มุขโต
ครูผู้สอน

นายรังสันติ์ บุญเทียน
ครูผู้สอน

นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์
ครูผู้สอน

นางสาวรษิกา น้ำใจดี
ครูผู้สอน

นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ
ครูผู้สอน

นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูผู้สอน

นางสาวขนิษฐา ปานชา
ครูผู้สอน

นางสาวสาวิตรี ถีระแก้ว
ครูผู้สอน

นางสุธามาศ ทวีศรี
ครูผู้สอน

นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย
ครูผู้สอน

นางอัญณิการ์ ตู้พิจิตร
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718