หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
35
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
738
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
49,906

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


พระมหาพิชัยมงกุฏและรัศมีเป็นสีเหลือง
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. อยู่ใต้พระมหามงกุฏเป็นสีเหลือง
โบว์สีน้ำเงินตัดขอบเหลืองทอง มีชื่อเต็มของโรงเรียนภายใต้พระปรมาภิไธย เป็นสีเหลือง

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คำขวัญ คติพจน์


วิสัยทัศน์


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มีคุณธรรม  จริยธรรม   ภาวะผู้นำ   เป็นเลิศวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริภายใต้การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
         2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
         3. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ
         4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
         5. ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการแนวพระราชดำริ
         6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

         1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
         2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
         3. ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
         4.โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ
         5.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการแนวพระราชดำริ
         6.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา

กลยุทธ์

         กลยุทธ์ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
         1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
         2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
         3. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยแทรกกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นำและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
         4. ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
         5.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718