ขณะนี้เว็บไซต์หลักอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทาง DLTV , ETV และ OBEC Channel
ณ ศูนย์การอบรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี


ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

1 ) วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
     สถานที่ : ห้องประชุมแก้วกาญจนา
2 ) วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
     สถานที่ : ห้องประชุมแก้วกาญจนา
3 ) วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ ประถมศึกษา
     สถานที่ : ห้องประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดกิจกรรมในวันที่ 1 - 3 ของการอบรมแต่ละระดับชั้น

วันที่ 1
09.30 - 10.30 น. ตอนที่ 1 สะเต็มศึกษาคืออะไรสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 3 การระบุปัญหา
ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
วันที่ 2
09.30 - 12.00 น. ครูผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมตามแผนที่ออกแบบไว้ ณ ศูนย์การอบรม
13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนการและดำเนินการแก้ปัญหา (ต่อ)
ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
วันที่ 3
09.00 - 10.30 น. ครูผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเอง ณ ศูนย์การอบรม
10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 8 การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
13.30 - 14.00 น. ตอนที่ 9 STEM Showcase
14.00 - 15.00 น. ตอนที่ 10 โครงงานสะเต็มศึกษาขั้นตอนและการเตรียมการอบรม

- ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ที่เว็บไซต์ https://reg.ipst.ac.th/?_event=stem2017obec
- ก่อนเริ่มการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมบันทึกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มออนไลน์ (ใช้ Google Form) เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/7COiV3 หรือ สแกน QR Code ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ Smartphone เช่น QR Reader ,Line ( กด Line >> กด Add Friends >> QR code เพื่อเปิดตัวอ่านแล้วจัดภาพ QR code ด่านล่างให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของจดโทรศัพท์เพื่อทำการสแกน >> กด Open เพื่อเปิด URL แล้วกรอกแบบฟอร์ม )

QR Code URL แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
- ระหว่างการอบรมใช้ Facebook live และ Teleconference เพื่อตอบคำถามอภิปลาย และส่งผลงานตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสมัครสมาชิกกลุ่ม Facebook ตามระดับชั้นดังนี้
IPST STEM Online ประถม
IPST STEM Online ม.ต้น
IPST STEM Online ม.ปลาย
- ผู้เข้าอบรม จัดเตรียม (กรณีสามารถจัดหาได้)
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ Smartphone กลุ่มละ 1 เครื่อง สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัวใน Google Form ตอบคำถาม อภิปรายและส่งผลงานทาง Facebook live
2. คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมโปรแกรม Geogebra กลุ่มละ 1 เครื่อง สามารถ download โปรแกรมได้ที่ www.geogebra.org ( ใช้สำหรับกิจกรรม สเลอปี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 21 เมษายน 2560 )

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

1 ) วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
     สถานที่ : ห้องประชุมแก้วกาญจนา
2 ) วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
     สถานที่ : ห้องประชุมแก้วกาญจนา
3 ) วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560
     หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลระดับ ประถมศึกษา
     สถานที่ : ห้องประชุมราชพฤกษ์