รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำรี : อกตํ ทุกตํ เสยโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

 

 

 


 

เรื่อง
วันที่ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษและบ้านใกล้โรงเรียน ปีการศึกษา 2559

10 กุมภาพันธ์ 2559

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

5 มกราคม 2559

 


เรื่อง

วันที่ประกาศ

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระดับชาติ
การแข่งขันทัศนศิลป์ ประเภท การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ระดับชั้น ม 4-6 น.ส.น้ำเพชร รัตนปัญญา ม.5/8 เหรียญทอง อันดับที่ 5 ครูผู้ฝึกสอน น.ส.ศศิประภา ยาวีระ

1 กุมภาพันธ์ 2559

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โควตาจังหวัดเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต
1. เด็กหญิงชัญญา กอดิษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น )
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

1 กุมภาพันธ์ 2559

 

เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-1/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9-2/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9-3/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558
21/10/2558

 


 การติว o-net ของนักเรียนชั้น ม.3

การจับฉลากคัดเลือกนักเรียน
บ้านใกลhและโควต้าความ
สามารถพิเศษ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1

รางวัลชนะเลิศ ไทคัพ ครั้งที่ 14 จังหวัดนครสวรรค 

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 การแข่งขันทัศนศิลป์

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

การก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์
และห้องสมุดเฉลิมพระเกรียติ
การปรับปรุงสนามกีฬา