นายจริน  หงษ์ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

GTranslate
English Chinese (Simplified) Japanese Korean Thai

PostHeaderIcon ข่าวกิจกรรม

PostHeaderIcon รายงานติดตามคุณภาพการศึกษา 2556

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทั้งหมด  ๘  ขั้นตอนคือกำหนด
มาตรฐานการศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
จัดทำรายงานประจำปีและนำผลการประเมินคุณภาพภายในมา
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บัดนี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ของสถานศึกษาได้เสร็จสิ้น 
แล้ว  ทางผู้จัดทำจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
งานประกันคุณภาพในปีการศึกษา๒๕๕๗ ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Last Updated (Friday, 05 September 2014 05:51)

 

PostHeaderIcon งานวันวิทยาศาสตร์และอาเซียน


Last Updated (Tuesday, 26 August 2014 03:32)

 

PostHeaderIcon บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯLast Updated (Tuesday, 26 August 2014 03:20)

 
More Articles...

PostHeaderIcon ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

Loginลิ้งหน่วยงานราชการ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner