ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยอดรวมทั้งหมด 3,795,563.00 บาท กำหนดทอดผ้าป่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ห้อง/รุ่น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริจาคมากกว่า 30,000 บาท
1 35,899.00 19,213.00 21,390.00 35,760.00 30,158.00 26,661.00 23,760.00
ผู้มีจิตศรัทธา 140.00 บาท
นางสาวแคทรียา รอดสำราญ 1,599.00 บาท
นายพีระ เทศทอง 5,000.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 100.00 บาท
นายเพิ่มศักดิ์ นุกูล 1,500.00 บาท
คุณณภัทธิรา เจริญวิมล 700.00 บาท
พระครูสวรรณวธวงศ์ 5,000.00 บาท
พัชรพร พารุน 100.00 บาท
นายสมพร - ชลธิชา เสือนิล 500.00 บาท
นางนงเยาว์ นวเจริญพงศ์ 1,000.00 บาท
นางสาวอรุณ๊ อรเอี่ยม 1,000.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 100.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 150.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 180.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 60.00 บาท
นายสุรศักดิ์ บุญชุ่ม 500.00 บาท
นายสง่า ผลวงษ์ 10,000.00 บาท
คุณเบญจวรรณ ปราโมทย์ 500.00 บาท
คุณพงษ์ศักดิ์ อิงคดุษฏี 5,000.00 บาท
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1,500.00 บาท
นายสุขสันต์ ใจงาม และครอบครัว 500.00 บาท
นางสำรวย หนุ่มเจริญ และครอบครัว 100.00 บาท
นายนพรัตน์ ผนวกสุข และครอบครัว 100.00 บาท
นายถาวร ปานรุ่ง และครอบครัว 100.00 บาท
นางสาวสุวิมล เช้าเที่ยงและครอบครัว 100.00 บาท
คุณปรีชา - อรพิน เอกอาภาสกุลชัย 2,000.00 บาท
บจก.มงกุฏทอง 5,000.00 บาท
ทราย - เวียน 1,000.00 บาท
นายไพโรจน์ โพธิศรี 100.00 บาท
กุ้ง กภ.สพ. 200.00 บาท
นางสาวสานิตย์ คงมีทรัพย์ 600.00 บาท
นางสาวรัตนา ล้อมทอง 2,000.00 บาท
ผู้ร่วมบริจาค 4,227.00 บาท
สพม.9 2,217.00 บาท
กลุ่มอำนวยการ สพม.9 500.00 บาท
คุณสุนันทา นวโพธิ์พันธุ์ 200.00 บาท
ผอ.วินัย ครูบุญสม จำปาเงิน 5,000.00 บาท
โรงเรียนดอนคาวิทยา 2,000.00 บาท
ผอ.รร.อู่ทอง 2,000.00 บาท
ผอ.ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ 1,000.00 บาท
พระวิมลภาวนานสิฐ วิ. 20,000.00 บาท
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1,000.00 บาท
นางสาวสุภัชชา รัตนปัญญา 1,000.00 บาท
นางสาวแสงจันทร์ ทรัพย์สุวรรณ 1,000.00 บาท
คุณวาสนา คุณสิรินทร์วดี เลขวัต 1,000.00 บาท
พระครูโกศลคชเขต 5,000.00 บาท
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ 10,000.00 บาท
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1,000.00 บาท
รองฯเสริมศักดิ์ สุขสุชะโน 1,023.00 บาท
ผู้มีจิตศรัทธา 3,360.00 บาท
คุณชัญวลัย รักซ้อน 1,000.00 บาท
คุณเจษฎา โสขุมา 1,000.00 บาท
คุณวรรณิศา น้ำใจดี 2,000.00 บาท
คุณไพโรจน์ คุณแอนนา รักซ้อน 2,000.00 บาท
ร้านอุบลการช่าง 2,000.00 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 600.00 บาท
คุณถาวร - คุณมณฑา จำปาเงิน 3,000.00 บาท
สุนทร - การุณ ปิตา 10,000.00 บาท
ด.ญ.วริสรา ทองสุข 5,000.00 บาท
นางนฤมล แก้วแดง 1,000.00 บาท
คุณศราวุธ คุณรัตนา หาญทนงค์ 5,000.00 บาท
คุณธงชัย คุณวรรณดี ลิ้มศรีเจริญ 2,000.00 บาท
โรงเรียนด่านช้างวิทยา 5,000.00 บาท
ผอ.เผด็จ โพธิ์อ้น 10,000.00 บาท
รองฯชัยชาญ รองฯปริณา ภักดีประเสริฐ 2,000.00 บาท
นายประยุธ นางชสมาริน โอสธีรกุล 1,000.00 บาท
นายพิภพ วณิชรา บุญธรรม 2,000.00 บาท
ผอ.พิมาย ครูต้องจิตร โสมะภีร์ 1,000.00 บาท
โรงเรียนบางลี่วิทยา 2,500.00 บาท
คุณนันท์สินี เหลืองสถิตย์ 500.00 บาท
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 2,000.00 บาท
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 2,000.00 บาท
โรงเรียนสงวนหญิง 2,000.00 บาท
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1,000.00 บาท
คุณครูจารุวรรณ สุขเจริญ 500.00 บาท
นายไพทูรณ์ วงศ์สตกูล 1,000.00 บาท
พระราชปริยัติเมธี 10,000.00 บาท
เจ้าคุณพระปริยัติคุณาภรณ์ ศิษย์หลวงปู่เจริญ 10,000.00 บาท
นายศักดิชาย บุญตาก 1,000.00 บาท
คุณวสันต์ วิสัยชนม์ 1,000.00 บาท
นายธนธรณ์ วิวัมน์ภาสวร 2,000.00 บาท
นายนราชัย เจริญธัญญากร 10,000.00 บาท
นายสมชัย นางอัชลี วิวัฒน์ภาสวร 10,000.00 บาท
คุณการุณ หุ่นธานี 1,000.00 บาท
พิภูษณะขนมไทย 1,000.00 บาท
คุณกนกประวีย์ ศรีธรรมธนา 10,000.00 บาท
นายกัมปนาท คำจวง 500.00 บาท
นางปฐมาภรณ์ มุขโต 500.00 บาท
นางพรจิต มุขโต 1,000.00 บาท
นางสาวศศิวดี บุญญะอุทธยาน 500.00 บาท
นายธนพัฒน์ นางอภิรดา มุขโต 1,000.00 บาท
นางสาวณัฐพิชญ์ จิณท์จุฑานนท์ 20,000.00 บาท
กลุ่มเพื่อนสุพรรณ 16 1,320.00 บาท
นายสมโชค ไทยานันท์ 100.00 บาท
สุธีร์ สมหมาย สนธิพงษ์ 100.00 บาท
สุเทพ-นฤมล พงษ์ไทย 200.00 บาท
ดร.ไชยพงศ์ อ.พัชรอัมพร อัครศุภพงษ์ 2,000.00 บาท
คุณอัศวิน อัศวเวศน์ 1,000.00 บาท
คุณสายันต์ ศรีวิเชียร 2,000.00 บาท
ช่างยนต์ ปวส 1/3 25.00 บาท
ปวส.2/1 เทคนิค 27.00 บาท
ครอบครัวสมรรคไทย 92.00 บาท
น.ส.ธิชา นายมนัสพงษ์ 45.00 บาท
สิทธิชัย แพน้อย 500.00 บาท
แม็กและครอบครัว 70.00 บาท
แก้วสามเกลอ 20.00 บาท
นายวีระ ปิ่นเจริญ 2,550.00 บาท
ผอ.อรณิชชา ศชนา 1,000.00 บาท
เทคนิคสุพรรณ 104.25 บาท
นางวรายุ สวรรคไทย 60.00 บาท
ร.ต.ต.ธำมรงค์ แหลมแก้ว 300.00 บาท
นางน้ำเชื่อม ทพน้อย 100.00 บาท
นายพินัย ปานนุ้ย 500.00 บาท
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.ดอนเจดีย์ 665.00 บาท
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 2,000.00 บาท
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษฏ์ 500.00 บาท
คุณสุขสรรค์ วรรธนอารีย์ 2,000.00 บาท
คณะคุณทนงค์ คุณสงัด ฉิมพันธ์ 20,000.00 บาท
คุณสุเทพ คุณพรนิต ภาณุพงศ์เกิดพงษ์ 5,000.00 บาท
นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์ 560.00 บาท
นางสาวจินตนา ลิมชนกิจ 500.00 บาท
นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร 1,009.00 บาท
นางเรณู สรหงษ์ 500.00 บาท
นายบรรเจิด พุ่มพันธุ์สน 500.00 บาท
นายกิตติพันธุ์ บุญยะวรกาน 1,000.00 บาท
นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล 500.00 บาท
นางปณิสรา ชูศรีชัย 500.00 บาท
นายศรัญย์พงษ์ พวงแย้ม 1,000.00 บาท
นางพัณณิตา อุตพรหม 1,000.00 บาท
นางวาสนา ไกรทองสุข 1,000.00 บาท
นางบุณยอร แพอ่อน 1,000.00 บาท
นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ 2,687.00 บาท
นางอารี ลิ้มลมัย 5,000.00 บาท
นางศศิกานต์ ศรีศักดา 1,000.00 บาท
ร.ต.ต.จรูญ ครูมาลัยพร ลาพร 1,200.00 บาท
นางลั่นทม พุ่มจันทร์ 1,000.00 บาท
นางสาววรางคณา เจียมบุตร 500.00 บาท
นางภัณวดี แก้วทิพย์ 2,000.00 บาท
นายจรูณ ยืนยง 2,000.00 บาท
นางณัฐหทัย เนตรพระ 15,000.00 บาท
นายอดิศร เนตรพระ 15,000.00 บาท
นายปัญญา มีมา 180.00 บาท
นายยอดชาย ศุภลักษณ์ ล้ำเลิศ 2,000.00 บาท
บริษัทโชคนำชัย ไฮเทค เพรสซิ่ง 5,000.00 บาท
นางสุนัน ก้องแดนไพ 2,000.00 บาท
นางเนตรชุกร หอมไม่วาย 3,000.00 บาท
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม 3,000.00 บาท
คุณพนม คุณลออ พูลกำลัง 2,000.00 บาท
คุณสมหวัง คุณจริยา จิวศิริตระกูล 1,000.00 บาท
คุณอภันตรี ผกากาญจน์ 500.00 บาท
นายวุฒิกรณ์ วงศ์ตั้งตน 1,000.00 บาท
ผู้ปกครองนักเรียน 300.00 บาท
ผอ.ดิเรก ครูสุวิมล จำปาสัก 1,000.00 บาท
นายแพทย์นันทวัฒน์ ปภินวิช 3,000.00 บาท
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ 3,000.00 บาท
คุณชุมพร คุณบุญฉวี ลิ่มทอง 10,000.00 บาท
แพทย์หญิงจิราพร บุตรแสงดี 2,000.00 บาท
ผอ.ประเสริฐ สุนทรเนตร 2,000.00 บาท
ด.ต.สุเมต โสมนัส 1,000.00 บาท
นายสำเภา นางสำริด ขุมทอง 1,000.00 บาท
คุณโสภณ คุณทองคูน อินทร์พยุง 1,000.00 บาท
ครู รร.สามชุกรัตนโภคารามและชาวบ้านหนองสังข์ทอง 11,650.00 บาท
นางบุญนาค อิ่มเอบ 2,000.00 บาท
พระครูวิสาลวรานุวัตร 10,000.00 บาท
คุณสุรพล ผิวบาง 10,000.00 บาท
นายนุกูล ภู่ประเสริฐ 500.00 บาท
คุณยศพงศ์ ทรงเพียรธรรม 500.00 บาท
คุณพูลศักดิ์ คุณพรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร 3,000.00 บาท
ดร.พรรณมาส พรมพิลา 100.00 บาท
ทพ.สุเทพ คุณอุมาพร ทัศนานุดตรัยกุล 5,000.00 บาท
คุณวัฒนา สจ.สุนิสา สินไพลูลย์ผล 12,000.00 บาท
คุณคงเกียรติ คุณสุมล หงษ์ทอง 5,000.00 บาท
นายชัยรัตน์ พรคณาปราชญ์ 12,000.00 บาท
รร.บ่อสุพรรณวิทยา 1,000.00 บาท
คุณกวางฮุย คุณเฉลา อนุกูลวัฒนา 10,000.00 บาท
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 2,000.00 บาท
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1,000.00 บาท
ตำรวจภูธร สุพรรณบุรี 10,000.00 บาท
โรงเรียนสวนแตงวิทยา 2,000.00 บาท
คุณสุนันท์ เนตรสว่าง 500.00 บาท
คุณไพฑูรย์ คุณอำไพ แย้มประสวน 500.00 บาท
คุณกาญจนา เพชรบูรณ์ 1,000.00 บาท
คุณสถาพร คุณชนพร ชุ่มใจ 1,000.00 บาท
คุณสมชาติ คุณวรรณี รวมกุล 1,000.00 บาท
สนง.เขต ประถมศึกษา เขต1 3,000.00 บาท
คุณปรีดาภรณ์ ดวงใจดี 15,800.00 บาท
ผอ.เชียวชาญ ดวงใจดี 2,000.00 บาท
พระครูสุวรรณประชานุกุล 10,000.00 บาท
คุณอำพล คุณมยุรี ประเสริฐชัยกุล 2,000.00 บาท
คุณณฐ แนวอินทร์ 2,500.00 บาท
ุคุณเอิง แซ่ลิ้ม 1,000.00 บาท
นายพิเชษฐ อุตสาหผลิน 1,000.00 บาท
รศ.ไกรวิชิต คุณโสภา ตันติเมธ 10,000.00 บาท
คุณพาชิต-จีรนันท์-ด.ช.พาทิศ 2,000.00 บาท
ผอ.ชาญชัย ทิพเนตร 3,000.00 บาท
นายวัฒนา ยั่งยืน 3,000.00 บาท
นายเทวัญ นวงนงลักษณ์ 500.00 บาท
นายนวดล นวงนงลักษณ์ 100.00 บาท
ผอ.จรรยา ทองอำไพ 500.00 บาท
น.ส.ภัทธีรา จันทา 100.00 บาท
ชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน 10,000.00 บาท
นายณรงค์เดช สุนทรเนตร 3,000.00 บาท
นายวิศ นางพวงเงิน สังข์ภากรณ์ 100.00 บาท
นายสฤษฏิ์ น้ำค้าง 1,000.00 บาท
ครอบครัวประทีปทอง 3,000.00 บาท
นายเกรียงศักดิ์ ปั้นทองคำ 500.00 บาท
นางญาดา จังหวะเลิศ 100.00 บาท
นางสาวเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ 1,000.00 บาท
คุณปิยะณัฐ บ่อพิมาย 5,000.00 บาท
นายก่มเส่ง 50.00 บาท
คุณสมบุญ พิชญปรีดาเดช 50.00 บาท
พระวิเชียร อาทโร 1,000.00 บาท
ร้านน้องแตน 500.00 บาท
ร้านค้าโรงเรียน 13,390.00 บาท
นางสาวสุทธิรัก มหาเมฆ 100.00 บาท
นายสุพัฒตา มหาเมฆ 50.00 บาท
พตท.กิ่งพัฒน์ เนียมประเสริฐพร 40.00 บาท
คุณกิตติภณ เนียมประเสริฐพร 140.00 บาท
ดต.สมดี นางศิริพร เถาว์โท 5,000.00 บาท
ผอ.ศักดา วังทอง 4,000.00 บาท
คุณบุษบา พร้อมครอบครัววิริยะพันธ์ 10,000.00 บาท
คุณวรรัฐ วัชรเดชประพันธ์ 100.00 บาท
คุณนิรดา อารยันต์ และครอบครัว 100.00 บาท
คุณวราพร 100.00 บาท
คุณธีรธัช-มยุรฉัตร สรไชยสัมฤทธิ์ 100.00 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 50.00 บาท
คุณอรินลดา จับทอง 1,500.00 บาท
คุณธวัชชัย โพธิ์ไพจิตร 60.00 บาท
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 200.00 บาท
สำนักงานพัฒนาชุมชน 350.00 บาท
คุณสฤษฎิ์ น้ำค้าง 1,000.00 บาท
คุณเสมียน รอดเชียงล้ำ 3,000.00 บาท
คุณออม-แตงนวล โพธิ์ไพจิตร 200.00 บาท
คุณสาลี่ สำราญมาก 100.00 บาท
คุณไพทูรย์ สำราญมาก 100.00 บาท
คุณละออง-เทิดพงษ์ ศรีสังข์งาม 100.00 บาท
คุณรุจน์ รัชนีกร 200.00 บาท
คุณจารุวรรณ พูลบุญ 200.00 บาท
คุณศศิวิมล นาคสุวรรณ 1,480.00 บาท
คุณนริศ สันติวงศ์ 1,000.00 บาท
คุณอดุลย์ ขันทอง 10,000.00 บาท
คุณจรรยา จันทร์ลอย 5,000.00 บาท
โรงเรียนสุพรรณภูมิ 5,000.00 บาท
คุณอนันต์ นาคนิยม 1,000.00 บาท
คุณธนัช อินทเสน 1,500.00 บาท
คุณไพรัช-วันทนา รัชสุระ 1,000.00 บาท
คุณวันชาติ โอสุคนธ์ทิพย์ 1,000.00 บาท
คุณรังสันติ์ บุญเทียน 1,000.00 บาท
คุณอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร 2,000.00 บาท
คุณจารุวรรณ พูพะเนียด 1,000.00 บาท
เพชราทัวร์ 3,000.00 บาท
คุณพรณรงค์-นวลปกรณ์ ศรีม่วง 5,000.00 บาท
คุณอุษณีย์ โฆสิตสกุล 1,000.00 บาท
คุณไกร นักพาณิชย์ 1,000.00 บาท
คุณพิชญา จริยบุณสุข 3,000.00 บาท
คุณสิทธิชัย จันทราช 2,000.00 บาท
รองฯสำเร็จ-ครูจันทร์เรียม บุตรแสงดี 500.00 บาท
คุณเพียน (บ.น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ) 1,940.00 บาท
คุณวันชัย อุณหกานต์ 10,000.00 บาท
ครูบุศรา อิ่มทรัพย์ 1,000.00 บาท
ครูทัศนัย บุญลือ 1,230.00 บาท
คุณวีรพล มณีวงษ์ 500.00 บาท
คุณกำพร-พรทิพย์ พูลสวัสดิ์ 2,000.00 บาท
ครูธงชาญ ภูฆัง 1,039.00 บาท
คุณภัทราพร สานกิ่งทอง 3,000.00 บาท
ครูแสงเดือน เขียวฉอ้อน 13,300.00 บาท
บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น 2,000.00 บาท
คุณกิตติพงษ์ อุดมภักดีพงษ์ 2,000.00 บาท
คุณปฐมพงษ์ เล็กสมบูรณ์ 5,000.00 บาท
คุณเอนก ปาลาวงษ์ 2,000.00 บาท
คุณส้มแป้น มณีนิล 1,000.00 บาท
คุณสมศักดิ์ เศรษฐกร 2,000.00 บาท
ครูอรินลดา จับทอง 10,577.00 บาท
คุณปารวัณ รัตนทองคง 3,700.00 บาท
คุณประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ 1,000.00 บาท
คุณญาณิศา มีทองคำ 1,000.00 บาท
คุณรัตนา นวีภาพ 1,000.00 บาท
คุณวรรณดี ทิวาวงษ์ 2,150.00 บาท
คุณกรชศา เพชรปภาสิน 1,000.00 บาท
คุณอรรณพ ดีเหลือ 10,000.00 บาท
คุณทวี บุษบรรณ 2,780.00 บาท
คุณธนัทพล คุณาวิศรุต 1,000.00 บาท
ครูอารี ศรีชมภู 3,000.00 บาท
คุณอรทัย แต่งงาม 4,000.00 บาท
ร้านสุพรรณไอซี 5,000.00 บาท
คุณอุสดี คุ้นประเสริฐ 12,000.00 บาท
คุณศนิชา คุ้นประเสริฐ 20,000.00 บาท
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 2,000.00 บาท
บริษัท ริโช่ 5,000.00 บาท
คุณมนตรี ผลวงษ์ 5,000.00 บาท
ครูธงชาญ ภูฆัง 2,400.00 บาท
ครูบุศรา อิ่มทรัพย์ 13,540.00 บาท
คุณศุภสิริ ผลวงษ์ 1,060.00 บาท
คุณวิลาศ พวงเงิน 100.00 บาท
คุณธัญญรัตน์ สุขรอด 100.00 บาท
คุณทองเสริม ชินพราหมณ์ 100.00 บาท
คุณกฤษดาภรณ์ ลือไวย 100.00 บาท
คุณสุธาทิพย์ นานกลาง 100.00 บาท
คุณอาจอง อรตีกลเชษฐ์ 500.00 บาท
คุณกาญจนา พวงมาลัย 500.00 บาท
คุณอรณิชนันท์ ประจิตร 200.00 บาท
ครูธเนศ ธรรมรังรอง 1,000.00 บาท
คุณสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ 5,000.00 บาท
นายชัยรัชต์ มโนภาส 2,000.00 บาท
ครูกัญชลา อิงคะวณิช 5,000.00 บาท
คุณปรมาภรณ์ อมรเวช 10,000.00 บาท
845,496.25
นาวาเอกสมพงษ์ รวมกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ 36,750.00 บาท
นางวัลเพ็ญ วุฒิพงศ์ชัยสกุล 30,000.00 บาท
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ 50,000.00 บาท
นายเชาวลิต นางกุลวลี ทวีไทย 31,168.00 บาท
นายพิชัย มุ้ยเกียว เจริญธรรมรักษา 50,000.00 บาท
คุณสุทธิ คุณกรรณิการ์ โภควรรณวิทย์ 30,000.00 บาท
คุณสุรพงษ์ พนากิจกุล 30,000.00 บาท
คุณสิโรจน์ คุณลัดดา วงศ์สิโรจน์กุล 30,000.00 บาท
พระธรรมพุทธิมงคล 100,000.00 บาท
คุณวรภพ ฉิมพันธ์ 30,000.00 บาท
ครอบครัวคุณสรชัด สุจิตต์ 100,000.00 บาท
คุณณรงค์ชัย คุณสุนีย์ โภควรรณวิทย์ 30,000.00 บาท
คุณเสกสันต์ คุณศิริวรรณ เวชวิฐาน 30,000.00 บาท
คุณสุคนธ์ มณีโชติ 30,000.00 บาท
ผอ.สญชัย รองฯสุวรรณ ผลวงษ์ 30,000.00 บาท
คุณรัตนชัย ศรีหิรัญ 30,000.00 บาท
คุณสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ 30,000.00 บาท
นพ.อำนาจ บุญเกิด 30,000.00 บาท
คุณสันติ ชินสุวรรณ 30,000.00 บาท
คุณประยุทธ-ณัชชาภัทร คูประชามิตร 30,000.00 บาท
ุคุณประยูร อินสกุล 30,000.00 บาท
คุณธนภัทร โตวรพันธุ์ 30,000.00 บาท
คุณสณชัย เล็กสมูบรณ์ 30,000.00 บาท
คุณมานพ มาสระ 30,000.00 บาท
ดร.สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ 30,000.00 บาท
คุณสง่า-อุไร มาตวงศ์ 30,000.00 บาท
คุณทับ โตพิกุล (บริษัท ทับ เจริญรัชต์ รับเหมาก่อสร้าง จำกัด ) 100,000.00 บาท
คุณชำนาญ-วิไล อัครไพศาลกุล 30,000.00 บาท
คุณชัญญานุช ศรีพิมานวัฒน 30,000.00 บาท
ร้านสุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 30,000.00 บาท
1,157,918.00
2 38,204.00 47,459.00 37,991.00 24,775.00 19,797.00 18,790.00 9,000.00
3 43,157.00 30,888.00 24,338.00 28,816.00 15,888.00 16,050.00 30,280.00
4 23,877.50 32,288.00 23,663.00 25,928.00 16,263.00 21,659.00 7,888.00
5 31,060.00 35,982.00 44,194.00 27,383.00 21,569.00 12,991.00 3,000.00
6 25,292.00 24,125.00 34,193.00 12,530.00 14,059.00 17,032.00 0.00
7 33,065.00 29,609.00 30,182.00 18,736.00 19,810.00 11,007.00 3,000.00
8 28,776.00 21,383.00 23,560.00 19,757.00 45,160.00 22,438.00 20,000.00
9 71,642.00 28,252.00 23,527.00 17,875.00 - - 4,000.00
10 25,546.00 24,702.75 21,865.00 - - - 3,060.00
11 76,530.00 30,008.50 15,525.00 - - - 3,600.00
12 85,282.00 - - - - - 0.00
13 - - - - - - 0.00
14 - - - - - - 0.00
15 - - - - - - 0.00
16 - - - - - - 1,000.00
รวม 518,330.50 323,910.25 300,428.00 211,560.00 182,704.00 146,628.00 108,588.00
ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธาน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านองคมนตรี
รองประธาน ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานสงฆ์ พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ
กำหนดทอดผ้าป่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
*** ผู้บริจาคตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับโล่ที่ระลึกจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านองคมนตรี ***