รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำรี : อกตํ ทุกตํ เสยโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

 

 

 

ประกาศ
ค่าบำรุงการศึกษาที่ต้องชำระในวันมอบตัว
วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
ดังเอกสารตามที่แนบ

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปี 4 การศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวทดูผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ ,ศิลป์ภาษา)ดูผล

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปี 1 การศึกษา 2560

ห้องเรียน MEP ดูผล
ห้องแก้วกาญจนา - ตัวจริงดูผล
ห้องแก้วกาญจนา - สำรองดูผล
ห้องปกติ - ตัวจริงดูผล
ห้องปกติ - สำรองดูผล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ >>ดูผลการคัดเลือก<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทบ้านใกล้โรงเรียน >>ดูผลการคัดเลือก<<

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด<<อัพเดต 20 ก.พ.60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด<<
ประกาศรับสมัครนักเรียน รร.วัตถุประสงค์พิเศษ 2560>>ดาวน์โหลด<<
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้อง MEP ปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด<<
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>ดาวน์โหลด<<
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>ดาวน์โหลด<<
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 >>ดาวน์โหลด<<
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 MEP ปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด<<
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด<<
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ สสวท)>>ดาวน์โหลด<<
ใบรับรองผลการเรียนชั้น ม. 1 >>ดาวน์โหลด<<
รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ>>ดาวน์โหลด<<

การดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน Appication DSchool สำหรับติดตามดูแลนักเรียน

สำหรับครูและบุคลากร

เรื่อง

วันที่ประกาศ
คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 12/01/2560
แผนบูรณาการณ์มัธยมศึกษาตอนต้น(STEM ศึกษา) 25/07/2559

แผนบูรณาการณ์มัธยมศึกษาตอนปลาย(STEM ศึกษา)

25/07/2559


เรื่อง

วันที่ประกาศ

ความภาคภูมิใจ
นายวิชญ์พล ดวงอุดม นักศึกษาแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

15/05/2559

โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558
1. วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2
1.1 ด.ช.ธรณ์ นูมหันต์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
1.2 ด.ช.ผู้น้ำ แซ่เล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
1.3 ด.ญ.รุ่งฟ้า กรีชะวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
2. คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 ด.ญ.ญาณิศา จำปาเงิน รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2 ด.ช.ผู้นำ แซ่เล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 ด.ช.จิรภัทร เทียนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับประเทศ

23/02/2559

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระดับชาติ
การแข่งขันทัศนศิลป์ ประเภท การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ระดับชั้น ม 4-6 น.ส.น้ำเพชร รัตนปัญญา ม.5/8 เหรียญทอง อันดับที่ 5 ครูผู้ฝึกสอน น.ส.ศศิประภา ยาวีระ

01/02/2559

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โควตาจังหวัดเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต
1. เด็กหญิงชัญญา กอดิษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น )
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

01/022559

 

เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 MEP ปีการศึกษา 2560
ใบรับรองผลการเรียนชั้น ม. 1
รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ
23/01/2560
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2559
11/01/2560
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/10/2559

 


     
 

 


02/11/2559ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

 
 

28/10/2559พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร

 

 

27/10/2559กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

 28/09/2559กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตร โดยผู้อำนวยการสญชัย ผลวงษ์

 

 
 

26-27/09/5229การประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

 
 

21/06/2559อ่านสารวันสันติภาพสากลโดยว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

   


16/09/2559คุรุมุทิตา ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใยความผูกพัน

 
 
8-10/09/2559กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
 

05/09/2559แนะนำครูใหม่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

 

 


05/09/2559กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบใบประกาศ

   


02/09/2559รับใบประกาศ บรรพชาสามเณร/ร้องเพลง/สาราณุกรม
 
 
01/09/2559โครงการเปิดศูนย์ฝึกเยาวชน BORUSSIA DORTMUND
 
 
01/09/2559การอบรมโครงการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 
 
30/08/2559พิธีประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.รุ่นที่22
   

30/08/2559ผู้อำนวยการสญชัย ผลวงษ์ รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทย
 


30/08/2559กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
   


30/08/2559กลุ่มสาระคณิตศาสตร์รับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์
 

 


29/08/2559โครงการ TO BE NUMBER ONE

 
 
28/08/2559ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.1-6
   

25-27/08/2559งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๕

 

 

20/08/2559การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 
 
18/08/2559วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน
 

 

13/08/2559การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

   

11/08/2559ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2559

 

 

10/08/2559กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่อห่งชาติปี2559

 

 09/08/2559กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับรางวัล
 
 
08/08/2559โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
 
 

1-5/08/2559กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

 
 
04/08/2559รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ของธนาคารธนชาติ
 

 

01/08/2559ร่วมการเคลื่อนย้ายศพ พณฯท่านบรรหารศิลปอาชา ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส

 

 

28-29/07/2559กีฬาสีภายในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 22

   

26-27/07/2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของสหวิทยาเขตนเรศวร
สะเต็มศึกษา
 

 

21/07/2559พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสโดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา

 

 

15/07/2559ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 


15/07/2559กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2559

 

 

15/07/2559งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและหล่อเทียนพรรษา

 

 
 

 11/07/2559ยินดีต้อนรับ ครูบัณฑิต ขอสกุล

 
 

7-8/07/2559 กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา

 01/07/2559 คณะผู้กำกับและลูกเสือจัดกิจกรรม
การเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

   

01/07/2559ลูกเสือกองเกียรติยศอันเชิญธงลูกเสือ
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 
27/06/2559 Road show ครั้งที 2

 25-26/06/2559 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 23/06/2559กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

18-19/06/2559โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.ต้น

 
18/06/2559โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ 


16/06/2559พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 

12/06/2559 ประชุมครูที่ปรึกษา
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

09/06/2559กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 
 

03/06/2559ยินดีต้อนรับอาจารย์อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง
 


14-15/05/2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 

13/05/2559 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"คืนความสุขให้ครู
คืนครูให้นักเรียน"
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 
  

 

12/04/2559รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโสเนื่องในวันวันปีใหม่ไทย 2559